Smart shipping; wat is dit in en welke invloed heeft dit op de werkgelegenheid in de binnenvaart?

Nederland is een waterland. Vervoer van goederen over water is dan ook een belangrijke manier van transport. Daarmee is de binnenvaart een onmisbare en grote schakel in de logistieke keten. Zo’n 40% van alle goederen wordt nu al over het water getransporteerd in Nederland. En dat moet meer worden in de toekomst. De mogelijkheden zijn er al. Het slimmer inzetten van technologie maakt het mogelijk dat het vervoer over water veiliger, efficiënter en duurzamer wordt. Dit heet ‘smart shipping’ en dit kan dan ook een bijdrage leveren aan een groter aandeel voor de binnenvaart in de distributieketen. Wat houdt smart shipping precies in? En wat is de invloed hiervan op de werkgelegenheid?

Smart shipping; wat is het eigenlijk?

Smart shipping past binnen de ontwikkeling van smart mobility. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, is het belangrijk om nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te benutten om goederen te verplaatsen. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen, heet smart mobility. Smart shipping valt hier dus onder. Smart shipping gaat over schepen die door slimme innovaties geautomatiseerd kunnen communiceren, reageren en anticiperen op hun omgeving. Bijkomende ontwikkelingen zijn slimmer verladen, bedienen, begeleiden en monitoren. In samenwerking met marktpartijen wordt ingezet op smart mobility-oplossingen. Er is ruim baan voor innovatie en ondersteunen van onderzoek, kennisontwikkeling, pilots en testfaciliteiten.

Smart shipping; waarom is het belangrijk?

De verstedelijking en de economische groei maakt dat transport van goederen en mensen steeds langer duurt. Files staan er niet meer alleen in de spitsuren. Het klimaat vraagt om scherpe maatregelen, zoals het terugdringen van CO2 en schonere lucht in de stedelijke gebieden. Niet alleen nemen de files toe, ook de kosten voor onderhoud, vervanging en renovatie van de infrastructuur groeien door. Smart mobility, en zeker ook de ontwikkeling van smart shipping, is noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zo worden er tests gedaan met bijvoorbeeld een ‘blauwe golf’ voor de scheepvaart. Daarmee wordt ingezet op een vlotte doorvaart voor schepen, met weinig oponthoud voor het wegverkeer door openstaande bruggen. Hierbij is het belangrijk dat onderzoek is naar voorzieningen die onder meer kunnen zorgen voor een betere doorstroming voor verkeer over het water en daarmee reistijdwinst opleveren. Smart shipping betekent werken aan duurzame oplossingen die Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar houden.

Smart shipping; wat is het effect op de werkgelegenheid?

Wat precies het effect gaat zijn op de werkgelegenheid in de binnenvaart is niet te zeggen. Duidelijk is dat door nieuwe innovatieve technologieën de binnenvaart een grotere rol kan krijgen in de distributieketen. De vraag naar binnenvaartpersoneel zal naar alle waarschijnlijk niet afnemen maar eerder toenemen. Er ontstaan nieuwe functies waarbij meer de nadruk ligt op de ontwikkeling, kennis en gebruik van technologie. Er zijn kansen genoeg om werk te vinden in de binnenvaart. De uitdaging van het werken op een schip blijft. Sterker nog, er komen alleen maar meer scheepvaartvacatures door de toename van het transport over water!

De maritieme sector is volop in beweging. In samenwerking met partijen als Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van smart shipping. Wil je graag meer informatie of op zoek naar een leuke binnenvaart vacature? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Leave a Reply