PRIVACYVERKLARING
QUO VADIS PERSONEELSDIENSTEN B.V.
RIETLANDEN 2 B
3361AN SLIEDRECHT
NEDERLAND
QUOVADISPERSONEEL.NL
INFO@QUOVADISPERSONEEL.NL
KVK 64669866
1. ALGEMENE INFORMATIE
A. PRIVACY
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. neemt uw privacy serieus. Wij verwerken
persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze
diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Quo Vadis
Personeelsdiensten B.V. de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.
B. SAMENVATTING
i. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een
transparant en helder overzicht van:
a. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
b. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
c. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
d. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw
persoonsgegevens;
e. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking
door Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. en,
f. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. VAN U ALS WEBSITEBEZOEKER
i. Naam
ii. Geslacht
iii. Geboortedatum
iv. Nationaliteit
v. Burgerlijke staat
vi. Adresgegevens
vii. E-mail
viii. Telefoon
ix. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
x. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
xi. Locatiegegevens
xii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
xiii. IP-adres
xiv. Internetbrowser en apparaat type
3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE
WIJ VERWERKEN
A. MINDERJARIGE
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. kan niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.
B. NEEM CONTACT OP BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN FOUT
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@quovadispersoneel.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
verwijderen.
4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. QUO VADIS PERSONEELSDIENSTEN B.V. VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS,
VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. Contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van het ingevulde
sollicitatieformulier;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot
slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. HOELANG WE GEGEVENS BEWAREN
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem
dan contact op via: info@quovadispersoneel.nl
5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
de volgende derde partijen:
a. Quo Vadis gebruikt 2Bfound voor de maandelijkse rapportages. Hierbij gebuikt
2Bfound de persoonsgegevens die zijn verzameld door Google Analytics. 2Bfound
maakt gebruik van een beveiligde verbinding en zorgt ervoor dat de verzamelde
persoonsgegevens correct en veilig worden verwerkt.
b. De verzekeraar, de arbodienst, het reïntegratiebedrijf van de uitzendonderneming
en de private of publieke uitvoeringsinstelling van werknemersverzekeringen
(UWV) van de uitzendonderneming maken gebruik van de administratieve
gegevens van de uitzendkracht die verband houden met zijn dienstverband, voor
zover de informatie noodzakelijk is voor een adequate verzuimbegeleiding en een
correcte loondoorbetaling bij ziekte.
ii. Met de bovenstaande verwerkers en ontvangers hebben wij goede afspraken gemaakt.
Wij dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.
6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. COOKIES
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende
soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het
lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij
hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden
waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.
Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. WAT ALS U NIET VAN COOKIES HOUDT
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld.
Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies,
anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een
actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.
7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. UW RECHTEN
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Quo Vadis
Personeelsdiensten B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar
info@quovadispersoneel.nl
iii. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy verzoekt Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. u om in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
8. KLACHTRECHT
A. INTERNE BEHANDELING
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de
wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@quovadispersoneel.nl.
B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Quo Vadis Personeelsdiensten B.V.
veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
ii. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina
beveiligd is.
B. WIJ NEMEN BEVEILIGING SERIEUS
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus
en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee
heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@quovadispersoneel.nl.
10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
A. WIJZIGINGEN
i. Aangezien Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. haar eigen beleid steeds opnieuw zal
evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen
worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij
wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via
onderstaand versienummer.
B. VERSIE
i. De huidige versie is 20230525
11. VRAGEN
A. CONTACTPERSOON
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. heeft Leonard van der Leeden aangesteld als
verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van
deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact
opnemen via leonard@defunctionaris.nl