COOKIEVERKLARING
QUO VADIS PERSONEELSDIENSTEN B.V.
RIETLANDEN 2 B
3361AN SLIEDRECHT
NEDERLAND
QUOVADISPERSONEEL.NL
INFO@QUOVADISPERSONEEL.NL
KVK 64669866
1. ALGEMEEN
A. VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES
i. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. gebruikt verschillende cookies op haar website. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze
zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er
wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals
bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl
andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
c. Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met
behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond.
Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek
profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd
zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. COOKIEVOORKEUREN WIJZIGEN
i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld.
Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies,
anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na
toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw
instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.
C. GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING
i. Functionele cookies: de grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het
gerechtvaardigd belang van Quo Vadis Personeelsdiensten B.V.. De grondslag
“gerechtvaardigd belang” is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang
van Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. is gebaseerd op de behoefte om een goede
werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van
zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies
geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld
marketing of andere doeleinden.
ii. Analytische en tracking cookies: de grondslag voor het verwerken van analytische en
tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan Quo Vadis Personeelsdiensten
B.V.. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt
dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene
hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde
toestemming geeft u als gebruiker controle over uw persoonsgegevens en biedt
transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.
2. COOKIEOVERZICHT
A. COOKIENAAM, COOKIE TYPE, COOKIE DOELEINDE EN DE BEWAARTERMIJN
i. De website van Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. maakt gebruik van verschillende
soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op quovadispersoneel.nl 28 verschillende cookies aanwezig. De
volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Quo Vadis
Personeelsdiensten B.V. op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:
B. COOKIETABEL
Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Cloudflare Functioneel __cfduid 1 jaar
Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze
cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een
bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of
webverkeer vertrouwd is.
CookieCode Functioneel PraivacyAudit 1 jaar
In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van
cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later
terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
DoubleClick Tracking IDE 1 jaar
DoubleClick gebruikt cookies om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen voor
advertentiedoeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties
worden aangeboden. Tevens kan het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde
advertentie worden onderzocht. Door middel van deze cookie kan uw gedrag in kaart
worden gebracht.
Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Facebook Tracking c_user
fr
xs
Einde sessie
3 maanden
Einde sessie
Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden
specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de
geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de
bezoeker.
Google Tracking __Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per
bezoeker opgeslagen. Ook worden deze cookies gebruikt voor persoonlijke
advertentiedoeleinden. Lees hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)
op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.
Google Analytics Analytisch _dc_gtm_UA-73059993-1
_ga
_ga_65F6Z5MS36
_ga_A123456789
_gat_gtag_UA_73059993_1
_gid
Einde sessie
2 jaar
2 jaar
2 jaar
1 minuten
22 uur
Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Met deze cookies krijgen we een
beter beeld van het gedrag van de bezoeker op de website. Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op de website verbeterd.
YouTube Tracking GPS
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
Einde sessie
35 weken
6 maanden
Einde sessie
Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te
analyseren. Er wordt een YouTube-video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze
bekijkt komt er informatie vrij.
3. GOOGLE ANALYTICS
A. GOOGLE
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf
Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze
dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt
Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Quo
Vadis Personeelsdiensten B.V. heeft hier geen invloed op.
iii. U kunt hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) lezen op welke
manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden
ingezet.
B. PRIVACY-INSTELLINGEN
i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
cookie.
ii. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst
gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw
IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met
overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).
4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
i. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Quo Vadis Personeelsdiensten
B.V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige
wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden
gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
versie van deze cookieverklaring is 20230525.
5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. UW RECHTEN
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Quo Vadis
Personeelsdiensten B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar
info@quovadispersoneel.nl
iii. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy verzoekt Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. u om in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
6. KLACHTRECHT
A. INTERNE BEHANDELING
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt
Quo Vadis Personeelsdiensten B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld
te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@quovadispersoneel.nl.
B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens.