Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV, versie 01-03-2023

INHOUDSOPGAVE
Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden  en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en  Uitzendondernemingen (NBBU)
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definities 
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 
4. Wijze van facturering 
5. Betalingsvoorwaarden 
6. Ontbinding 
7. Aansprakelijkheid 
8. Overmacht 
9. Geheimhouding 
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11. Slotbepalingen 
HOOFDSTUK 2
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: ALGEMEEN
12. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
13. Inhoud, duur en einde van de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht(en)
14. Informatieverplichting inlener 
15. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon 
16. Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door inlener met de arbeidskracht 
17. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de onderneming 
18. Identificatie en persoonsgegevens 
HOOFDSTUK 2A
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: UITZENDEN 
19. Toepasselijkheid algemene bepalingen
20. Selectie van arbeidskrachten 
21. Het inlenerstarief bij uitzenden 
HOOFDSTUK 2B 
TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: PAYROLLING
22. Toepasselijkheid algemene bepalingen
23. Informatieverplichting inlener bij payrolling 
24. Het inlenerstarief bij payrolling

 

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

HOOFDSTUK 3
VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING
25.  Toepasselijkheid algemene bepalingen 
26.  Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst 
27.  Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende 

 

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023

HOOFDSTUK 1 

ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 

DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Onderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming van Quo Vadis Personeelsdiensten BV die arbeidskrachten aan een inlener ter beschikking stelt voor het onder diens toezicht en leiding, anders  dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid. 

1.2 Arbeidskracht: de natuurlijke persoon die in dienst van de onderneming werkzaamheden verricht of gaat  verrichten ten behoeve en onder toezicht en leiding van de inlener. 

1.3 Inlener: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld door de  onderneming voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met de inlener gesloten  arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid. 

1.4 Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de onderneming en de inlener waarin de specifieke voor waarden worden opgenomen waaronder een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrich ten van werkzaamheden ten behoeve en onder toezicht en leiding van de inlener. 

1.5 Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de inlener aan de onderneming verschuldigd is voor de  terbeschikkingstelling van de arbeidskracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten,  loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van de onderneming. 

1.6 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de arbeidskracht door de onderneming ter be schikking wordt gesteld aan de inlener om krachtens een door deze met de onderneming gesloten inleen overeenkomst arbeid te verrichten, ten behoeve en onder toezicht en leiding van die inlener. 

1.7 Payrollovereenkomst: de payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de inleenovereen komst tussen de onderneming en de inlener niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen  van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de onderneming alleen met toestemming van de inle ner bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen. 

1.8 Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een op drachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onder scheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een directe contractuele arbeidsverhouding  tussen de opdrachtgever en de werkzoekende wordt beoogd. 

1.9 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeids bemiddelingsonderneming. 

1.10 Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelingsonderneming en  een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder lid 8 genoemde diensten. 

1.11 NBBU-cao: de NBBU-cao voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die als lid zijn aangesloten  bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). 

1.12 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over arbeidskrachten, wordt bedoeld: mannelijke  en vrouwelijke arbeidskrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of  hij/zij.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

ARTIKEL 2 

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de onderneming aan, en op iedere in leenovereenkomst tussen, de onderneming en de inlener waarop de onderneming deze voorwaarden van  toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard  dan ook tussen de onderneming en de inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadruk kelijk schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de  toepasselijkheid daarvan op een later met de onderneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen. 

2.3 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 

2.4 De onderneming is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van  deze voorwaarden. 

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld.  De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereen komsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

ARTIKEL 3 

TOTSTANDKOMING VAN DE INLEENOVEREENKOMST 

3.1 De inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de inlener of doordat de on derneming feitelijk arbeidskrachten ter beschikking stelt aan de inlener. 

3.2 De specifieke voorwaarden waaronder de arbeidskracht door de onderneming ter beschikking wordt ge steld aan de inlener zijn opgenomen in de inleenovereenkomst. 

3.3 Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door de onder neming schriftelijk is bevestigd. 

ARTIKEL 4 

WIJZE VAN FACTURERING 

4.1 De facturen van de onderneming zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de ingevulde en door de  inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, het inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen  en (on)kosten. 

4.2 De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdver antwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij an ders overeengekomen. De inlener is aansprakelijk voor de schade die de onderneming lijdt, indien de inlener  niet op deugdelijke wijze uitvoering geeft aan de verplichtingen in onderhavig lid, waaronder doch niet uit sluitend wordt begrepen de bestuurlijke boete op grond van artikel 18b lid 2 Wet minimumloon en mini mumvakantiebijslag. De inlener zal de onderneming in dit kader volledig schadeloos stellen. 

4.3 Bij verschil tussen de bij de onderneming ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behou den gegevens daarvan, geldt de bij de onderneming ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inle ner het tegendeel aantoont. 

4.4 Als de arbeidskracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de onderneming het aantal ge werkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de arbeidskracht, tenzij de inlener aan toont dat de door de inlener gehanteerde tijdverantwoording correct is.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

4.5 Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de onderneming besluiten om de  inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De onderneming gaat  hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden. 

4.6 De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de onderneming zonder enige inhouding, korting of  verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. 

4.7 Indien de onderneming beschikt over een G-rekening kan de inlener de onderneming verzoeken om in  overleg te treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de  betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstem ming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt. 

4.8 Op eerste verzoek van de onderneming zal de inlener een schriftelijke machtiging verstrekken aan de  onderneming om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen  termijn af te schrijven van de bankrekening van de inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA machtigingsformulier gebruiken. 

ARTIKEL 5 

BETALINGSVOORWAARDEN 

5.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de onderneming werken voor de inlener bevrijdend. 

5.2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de arbeidskracht, is  niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en  verstrekkingen regarderen de onderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of ver rekening. 

5.3 Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende fac tuur schriftelijk door de inlener aan de onderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het  recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op. 

5.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is  de inlener met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat  moment is de inlener tevens een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex arti kel 6:119a BW over het factuurbedrag aan de onderneming. 

5.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de  onderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inle ner, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de onderneming, te bereke nen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15%  van de hoofdsom. 

5.6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de inlener daartoe – naar de mening van de  onderneming – aanleiding geeft, is de inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van de onderneming: 

 1. een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden te ver strekken; en/of 
 2. een voorschot te verstrekken; en/of 
 3. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens de onderneming, door mid del van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht. 

De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang  van de betreffende verplichtingen van de inlener. 

5.7 Ingeval de inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van de onderneming als bedoeld in het vorige lid,  dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de inlener van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een 

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

ingebrekestelling nodig is. Indien de inlener in verzuim verkeert, dan is de onderneming gerechtigd de uit voering van haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten dan wel de inleenovereenkomst  onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat de onderneming een schadevergoeding ver schuldigd is aan de inlener. Alle vorderingen van de onderneming worden als gevolg van de opzegging direct  opeisbaar. 

ARTIKEL 6 

ONTBINDING 

6.1 Als een partij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de an dere partij – naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald – gerechtigd de inleenovereenkomst door  middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding  zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een re delijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven. 

6.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten  rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel  of gedeeltelijk te ontbinden als: 

 1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van beta ling wordt verleend; 
 2. de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 
 3. de andere partij haar huidige onderneming staakt; 
 4. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag  wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de ver plichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen. 

6.3 Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereen komst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor  dat gedeelte, dat door of namens de onderneming nog niet is uitgevoerd. 

6.4 Bedragen die de onderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de  inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

ARTIKEL 7 

AANSPRAKELIJKHEID 

7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van  redelijkheid en billijkheid, is de onderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard  dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de arbeidskracht, de inlener of aan zaken dan wel personen bij of  van de inlener of een derde, verband houdend met een inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan  schade die is ontstaan als gevolg van: 

 1. de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht door de onderneming aan de inlener, ook wanneer mocht  blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten. b. eenzijdige opzegging van de uitzend-, of payrollovereenkomst door de arbeidskracht. c. toedoen of nalaten van de arbeidskracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan  van verbintenissen door de arbeidskracht. 
 2. het zonder schriftelijke toestemming van de onderneming doorlenen door de inlener van de arbeids kracht. 

7.2 Eventuele aansprakelijkheid van de onderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeur tenis, beperkt tot: 

 1. het bedrag dat de verzekering van de onderneming uitkeert, dan wel;

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

 1. indien de onderneming niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uit keert, het door de onderneming gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhanke lijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de onderneming in de  maand voorafgaand aan de schademelding bij de inlener in rekening is gebracht. Bij gebreke van een  voorafgaande maand, is beslissend wat de onderneming in de maand waarin het schadeveroorzakende  feit heeft plaatsgevonden aan de inlener volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan  wel heeft gebracht. 

7.3 Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is de onderne ming nimmer aansprakelijk. 

7.4 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzeke ring voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

7.5 In ieder geval dient de inlener de onderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de arbeids kracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeids kracht of derden. 

7.6 De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als  er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming en/of diens leidinggevend perso neel. 

7.7 De onderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de  inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de onderneming maatregelen te  treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 

ARTIKEL 8. 

OVERMACHT 

8.1 In geval van overmacht van de onderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de  inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt  verstaan elke van de wil van de onderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de  inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van  redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 

8.2 Zodra zich bij de onderneming een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij  daarvan mededeling doen aan de inlener. 

8.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, be drijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te  stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en an dere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke  ziekte van epidemiologische aard van personeel. 

8.4 Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de onderneming zijn opgeschort.  Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en  reeds vóór het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. 

8.5 Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand  langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te  beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de  inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de onderneming verschuldigde vergoedingen, welke be trekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan de onderneming te betalen. 

8.6 De onderneming is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van 

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit  artikel bedoeld. 

ARTIKEL 9 

GEHEIMHOUDING 

9.1 De onderneming en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens  activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst,  verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de  inleenovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking  rust. 

9.2 Op verzoek van de inlener zal de onderneming de arbeidskracht verplichten tot geheimhouding omtrent  al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de arbeids kracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

9.3 Het staat de inlener vrij om de arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De inlener  informeert de onderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daarom trent is vastgelegd aan de onderneming. 

9.4 De onderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als  gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht. 

ARTIKEL 10 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

10.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is  het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in  eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin de onderne ming is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

ARTIKEL 11 

SLOTBEPALINGEN 

11.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van  deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepa lingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk  het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen. 

11.2 De onderneming is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een inleenovereen komst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de inlener niet toe gestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst over te dragen aan een  derde.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

HOOFDSTUK 2 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: ALGEMEEN 

ARTIKEL 12 

HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN 

12.1 De arbeidskracht werkt feitelijk onder toezicht en leiding van de inlener. De inlener neemt daarbij de zelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De onderneming heeft als formele werk gever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de inlener dient zorg  te dragen voor een veilige werkomgeving.  

12.2 De ter beschikking gestelde arbeidskracht is met de onderneming een uitzendovereenkomst ex artikel  7:690 BW of een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW aangegaan. De inleenovereenkomst tussen on derneming en inlener is hiervoor bepalend: als de onderneming in het kader van de opdracht geen alloca tieve functie heeft (geen werving en selectie doet) en er sprake is van een exclusieve terbeschikkingstelling  

bij de inlener, dan is er sprake van een payrollovereenkomst. Als er geen sprake is van het voorgaande, dan  is er sprake van een uitzendovereenkomst. 

12.3 Indien de onderneming en de arbeidskracht een uitzendovereenkomst zijn aangegaan, is hoofdstuk 2A  van deze algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de onderneming en de inle ner. Indien de onderneming en de arbeidskracht een payrollovereenkomst zijn aangegaan, is hoofdstuk 2B  van deze algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de onderneming en de inle ner. 

12.4 De inlener zal zonder schriftelijke toestemming van de onderneming, de door hem ingeleende arbeids kracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken of in  het buitenland arbeid laten verrichten. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat de onderneming  gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht en/of de inleenovereenkomst per direct te  beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de inlener in rekening te  brengen. De inlener stelt de onderneming alsdan volledig schadeloos. 

ARTIKEL 13 

INHOUD, DUUR EN EINDE VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE ARBEIDSKRACHT(EN) 

13.1 De specifieke voorwaarden waaronder de arbeidskracht aan de inlener ter beschikking wordt gesteld,  worden in de inleenovereenkomst opgenomen. De terbeschikkingstelling van de arbeidskracht aan de inle ner wordt aangegaan voor bepaalde tijd (het begin en einde van de terbeschikkingstelling zijn objectief vast  te stellen) of voor onbepaalde tijd (het einde van de terbeschikkingstelling is niet objectief vast te stellen). 

13.2 De inlener informeert de onderneming omtrent de beoogde duur, (wekelijkse of minimaal maandelijkse)  arbeidsomvang en tijdstippen van elke terbeschikkingstelling, op basis waarvan de onderneming de aard en  de duur van de uitzend-, of payrollovereenkomst met de arbeidskracht kan bepalen. 

13.3 Als de inlener, nadat de arbeidskracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt  van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren  per oproep indien: 

 1. een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de werktijden niet zijn vast gelegd; of 
 2. er sprake is van een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW. 

13.4 Indien een arbeidskracht reeds is opgeroepen doch op grond van een bijzondere omstandigheid aan de  zijde van de inlener de arbeid niet kan verrichten of de werktijden worden aangepast, dan zal de inlener de  onderneming hiervan in kennis stellen, ten minste vier dagen voorafgaand aan het moment dat de arbeid 

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

aanvang zou vinden. Indien de inlener dit nalaat en de arbeidskracht beschikt over een oproepovereen komst ex artikel 7:628a BW, dan is de inlener het inlenerstarief verschuldigd over het aantal uren verband  houdende met de oorspronkelijke oproep waaronder de werktijden. 

13.5 Indien de arbeidskracht beschikt over een oproepovereenkomst ex artikel 7:628a BW, dan is de onderne ming verplicht om de arbeidskracht na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang  inclusief loondoorbetalingsverplichting, waarbij de vaste arbeidsomvang minimaal gelijk is aan de gemid delde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Indien het aanbod door de arbeids kracht wordt geaccepteerd, dan zal het inlenerstarief worden berekend over de vaste arbeidsomvang en  niet over het feitelijk aantal gewerkte uren. 

13.6 De inleenovereenkomst kan niet worden beëindigd zolang er arbeidskrachten aan de inlener ter beschik king worden gesteld. 

13.7 De terbeschikkingstelling voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 kan niet tussentijds beëindigd  worden. Indien de inlener dit toch wenst kan de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder  de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren  tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. De onderneming is alsdan  gerechtigd om het inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan de inlener  in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van  de arbeidskracht, tenzij de onderneming en de inlener hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken  hebben gemaakt. 

13.8 Onderneming en inlener maken in de inleenovereenkomst afspraken over de opzegtermijn van de terbe schikkingstelling voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 . Hierbij wordt rekening gehouden met de  voor de onderneming geldende loondoorbetalingsverplichtingen jegens de arbeidskracht. Is er geen opzeg termijn overeengekomen dan geldt de opzegtermijn als bedoeld in artikel 21.6 of 24.6 van de algemene  voorwaarden. 

13.9 Indien de inlener, buiten medeweten van de onderneming, een rol heeft gespeeld in het allocatieproces  c.q. de werving en selectie van de arbeidskracht, uit hoofde waarvan de uitzendovereenkomst converteert  in een payrollovereenkomst, dan zal het inlenerstarief met terugwerkende kracht opnieuw worden vastge steld volgens artikel 24. De inlener is alsdan gehouden om het inlenerstarief te blijven betalen gedurende de  duur van de payrollovereenkomst, zoals overeengekomen tussen onderneming en arbeidskracht. De inlener  kan de arbeidskracht een arbeidsovereenkomst aanbieden, teneinde de doorlopende betalingsverplichting  te laten eindigen. De onderneming zal zich bij een gewenst einde van de terbeschikkingstelling inspannen  om de payrollovereenkomst te beëindigen, dan wel de arbeidskracht te herplaatsen, waarbij alle bijko mende kosten aan de inlener zullen worden doorberekend. 

13.10 De onderneming kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de arbeidskracht  met een uitzend-, of payrollovereenkomst voor bepaalde tijd, de inlener minimaal vijf weken voor het einde  van de uitzend-, of payrollovereenkomst verzoeken om aan te geven, of hij de terbeschikkingstelling wenst  te continueren. De inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikking stelling wenst te continueren. Het niet tijdig of niet correct informeren van de onderneming leidt ertoe dat  de inlener de kosten verband houdende met de vergoeding aan de arbeidskracht ex artikel 7: 668 lid 3 BW  integraal aan de onderneming dient te vergoeden. 

13.11 Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de arbeidskracht, dan wel een conflictsi tuatie, dan dient de inlener de onderneming daar tijdig van op de hoogte te stellen. De onderneming zal als dan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost. 

13.12 Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, infor meert de inlener de onderneming hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de onder-

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

neming hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit na laat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan de onderneming verschuldigd het aantal  uren zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenersta rief. 

ARTIKEL 14 

INFORMATIEVERPLICHTING INLENER 

14.1 De inlener informeert de onderneming tijdig, juist en volledig inzake de arbeidsvoorwaarden als bedoeld  in artikel 21 of 24 van de algemene voorwaarden ex artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door interme diairs, zodat de onderneming het loon van de arbeidskracht kan vaststellen. 

14.2 De onderneming is gerechtigd om het inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de  inlener in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoeld in artikel 21 of 24  onvolledig of onjuist zijn vastgesteld. 

14.3 Als de inlener voornemens is de arbeidskracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit  onverwijld mede aan de onderneming. Uitsluitend in overleg met de onderneming komt de inlener met de  arbeidskracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de onderneming hiermee rekening kan  houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten  en (fiscale) gevolgen te vergoeden die de onderneming lijdt. 

ARTIKEL 15 

DE CIVIELE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON 

15.1 Naast de onderneming is de inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de arbeidskracht voor de voldoening  van het aan de arbeidskracht verschuldigde loon, tenzij de inlener zich inzake de eventuele onderbetaling  als niet-verwijtbaar kwalificeert. 

15.2 De inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval de onderne ming tijdig, juist en volledig te informeren inzake de arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 21 of 24 van  de algemene voorwaarden. 

15.3 De onderneming is jegens de inlener gehouden om de arbeidskracht te belonen conform de toepasselijke  wet- en regelgeving. 

ARTIKEL 16 

AANGAAN (RECHTSTREEKSE) ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE ARBEIDSKRACHT 

16.1 Als de inlener met een hem door de onderneming ter beschikking gestelde of te stellen arbeidskracht  rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan vóórdat  de arbeidskracht -op basis van die opdracht- 1560 uren daadwerkelijk heeft gewerkt, is de inlener aan de  onderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende inlenerstarief over  1560 uren minus de -op basis van de opdracht- reeds door de arbeidskracht gewerkte uren. 

16.2 Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: 

 1. de overeenkomst van opdracht; 
 2. aanneming van werk; 
 3. het ter beschikking laten stellen van de arbeidskracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een  andere onderneming) voor hetzelfde of ander werk. 

16.3 De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht aan, als de arbeids kracht de uitzendovereenkomst met de onderneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

16.4 Het is de inlener verboden om arbeidskrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel  een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de ar beidskrachten middels deze andere onderneming in te lenen. 

ARTIKEL 17 

ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE ONDERNEMING 

17.1 De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de ver plichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de arbeidskracht. De inlener verstrekt de ar beidskracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werk zaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de arbeidskracht persoonlijke beschermingsmiddelen  voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden door de onderneming worden verzorgd, is de onderne ming gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen. 

17.2 Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de arbeidskracht en aan  de onderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de arbeidskracht,  alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te ne men arbeidsplaats. De arbeidskracht dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te  nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden. 

17.3 De inlener is tegenover de arbeidskracht en onderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehou den tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, ten zij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht,  alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. 

17.4 Als de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daar van de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde  personen en jegens de onderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen,  tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht,  alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Tevens dient de inlener de kosten verband houdende  met de te betalen uitkering ex artikel 7:674 BW aan de onderneming te vergoeden. 

17.5 De inlener vrijwaart de onderneming volledig tegen aanspraken, jegens de onderneming ingesteld we gens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee ver band houdende kosten rechtsbijstand volledig aan de onderneming vergoeden. De inlener verleent de on derneming de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n)  te cederen. 

17.6 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende  

aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. 

17.7 Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien  wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat  daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van  het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in  hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming  van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoe dig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

ARTIKEL 18 

IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS 

18.1 De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een arbeidskracht diens identiteit vast aan  de hand van het originele identiteitsdocument. De inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit  van de arbeidskracht kan worden aangetoond. 

18.2 De onderneming en de inlener behandelen alle persoonsgegevens van arbeidskrachten die hun in het  kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met  de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywet geving. 

18.3 Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en  aanverwante privacywetgeving inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en  bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken  onderneming en inlener nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van  betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling. 

18.4 De inlener is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan de onderneming verstrekt of  bij haar opvraagt, indien en voor zover de inlener op grond van de AVG gerechtigd is deze te verstrekken of  op te vragen. 

18.5 De inlener vrijwaart de onderneming tegen alle aanspraken van kandidaten, medewerkers, werknemers  van de inlener of overige derden jegens de onderneming, in verband met een overtreding door de inlener  van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door de on derneming zijn gemaakt. 

HOOFDSTUK 2A 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: UITZENDEN 

ARTIKEL 19 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN 

De bepalingen van de hoofdstukken 1 en 2 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de terbe schikkingstelling van arbeidskrachten met een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, als be noemd in artikel 12. 

ARTIKEL 20 

SELECTIE VAN ARBEIDSKRACHTEN 

20.1 De arbeidskracht wordt door de onderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van zijn hoedanighe den en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de inlener aangedragen functievereisten. 

20.2 Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer  verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de inlener worden ge steld. In ieder geval zullen deze eisen door de onderneming niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden ge steld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te  bevorderen. 

20.3 De inlener heeft het recht om, als een arbeidskracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde functievereisten, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan de onderneming kenbaar te  maken. In dat geval is de inlener gehouden de onderneming minimaal te betalen het aan de arbeidskracht  verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de  NBBU-cao voortvloeiende verplichtingen.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

20.4 De onderneming kan de arbeidskracht aan meerdere inleners ter beschikking stellen.  

20.5 Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is de onderneming gerechtigd om een voorstel te  doen tot vervanging van de arbeidskracht, bijvoorbeeld indien de arbeidskracht niet langer in staat is de ar beid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting.  Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.  

ARTIKEL 21 

HET INLENERSTARIEF BIJ UITZENDEN 

21.1 De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht het inlenerstarief aan de onderneming  verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt. 

21.2 Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de arbeidskracht verschuldigde loon volgens de  NBBU-cao. Het loon en de vergoedingen van de arbeidskracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling  en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan de beloning van de vergelijkbare  werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener (de zogenoemde inle nersbeloning). 

21.3 De inlenersbeloning bestaat uit: 

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting; 
 3. toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren,  ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het  werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk); d. initiële loonsverhoging; 
 4. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de  uitoefening van de functie; 
 5. periodieken; 
 6. vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk. 
 7. eenmalige uitkeringen 
 8. thuiswerkvergoedingen 

21.4 Indien de arbeidskracht niet-indeelbaar is in het functiegebouw bij de inlener wordt de beloning van de  arbeidskracht vastgesteld aan de hand van gesprekken die door de onderneming worden gevoerd met de  arbeidskracht en inlener. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling  van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. 

21.5 Tariefwijzigingen ten gevolge van een wijziging van de inlenersbeloning, cao-verplichtingen en wijzigin gen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met in gang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de  inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. 

21.6 Indien er sprake is van een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 en par tijen geen afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan geldt een opzegtermijn van ten minste tien  kalenderdagen, tenzij de arbeidskracht beschikt over een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbe paalde tijd, dan geldt een opzegtermijn van één maand respectievelijk drie maanden.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

HOOFDSTUK 2B 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN: PAYROLLING 

ARTIKEL 22 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN 

De bepalingen van de hoofdstukken 1 en 2 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de terbe schikkingstelling van arbeidskrachten met een payrollovereenkomst in de zin van artikel 7:692 BW, als be noemd in artikel 12. 

ARTIKEL 23 

INFORMATIEVERPLICHTING INLENER BIJ PAYROLLING 

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap informeert de inlener de onderneming juist en volledig over  het arbeidsverleden van de arbeidskracht bij de inlener. Indien de inlener dit nalaat worden de daaruit voort vloeiende onvoorziene kosten en eventuele schade aan de inlener doorberekend. 

ARTIKEL 24 

HET INLENERSTARIEF BIJ PAYROLLING 

24.1 De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht het inlenerstarief aan de onderneming  verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt. Het inlenerstarief staat in di recte verhouding tot het aan de arbeidskracht verschuldigde loon. 

24.2. Volgens artikel 8a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs heeft de arbeidskracht recht op  tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die die gelden voor werknemers in dienst van de inlener,  werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies. In afwijking hiervan kan een adequate pensioenregeling van  toepassing zijn. 

24.3 Vóór aanvang van de terbeschikkingstelling informeert de inlener de onderneming schriftelijk over de  cao of beloningsregeling die in zijn bedrijf geldt, de rechtspositieregeling die daarin is opgenomen, de pensi oenregeling en voorts over alle (tussentijdse wijzigingen van de) arbeidsvoorwaarden van deze cao of be loningsregel die relevant zijn voor de terbeschikkingstelling zoals: het loon, het overwerk, de loondoorbeta ling bij ziekte en verlofregelingen. 

24.4 Tariefwijzigingen ten gevolge van gewijzigde arbeidsvoorwaarden, cao-verplichtingen en wijzigingen in of  ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het  tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener ver schuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. 

24.5 De inlener heeft het recht om, als een arbeidskracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde  functievereisten en de inlener geen rol heeft gespeeld in het allocatieproces (de werving en selectie) van de  arbeidskracht, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan de onderneming kenbaar te maken.  In dat geval is de inlener gehouden de onderneming minimaal te betalen het aan de arbeidskracht  verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de  van toepassing zijnde cao/ beloningsregel voortvloeiende verplichtingen. 

24.6 Indien er sprake is van een terbeschikkingstelling voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 13.1 en  partijen geen afspraak hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan duren de met de terbeschikkingstelling  verband houdende betalingsverplichtingen van de inlener voort tot de beëindiging van de  payrollovereenkomst tussen payrollonderneming en payrollwerknemer. De payrollonderneming is alsdan  gerechtigd om het inlenerstarief aan de inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het  gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de payrollwerknemer.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023 

HOOFDSTUK 3 

VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING 

ARTIKEL 25 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN 

De strekking van de in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, meer specifiek  artikelen 1, 2, 3, 4.6, 5 t/m 11 en artikel 18, is van overeenkomstige toepassing op de  

arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen de arbeidsbemiddelingsonderneming en de opdrachtgever. 

ARTIKEL 26 

VERGOEDING EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST 

26.1 De door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde vergoeding kan be staan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij teen van tevoren overeengekomen  percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met va kantiebijslag. 

26.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan  verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk  andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 16 lid 2 met een door de  

arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens verschuldigd  indien de door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende op andere wijze – bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling – werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat verrichten. 

26.3 De specifieke voorwaarden op basis waarvan de arbeidsbemiddelingsonderneming de arbeidsbemidde ling uitvoert zijn opgenomen in de arbeidsbemiddelingsovereenkomst. 

26.4 Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 

ARTIKEL 27  

AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE 

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na  beëindiging daarvan zelf (alsnog) een arbeidsovereenkomst of een samenwerking als genoemd in artikel 16 lid  2) met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende aangaat, is hij terstond aan  de arbeidsbemiddelingsonderneming de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Algemene voorwaarden Quo Vadis Personeelsdiensten BV versie 01-03-2023